Risikovurdering av plantevernmidlet Coragen 20 SC

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av plantevernmidlet Coragen 20 SC med hensyn til virksomt stoff og preparat. Coragen 20 SC er et nytt plantevernmiddel i Norge som søkes godkjent til bruk på epletrær. Virksomt stoff er klorantraniliprol.

Resultatet av undersøkelsen viser at det er minimal risiko for toksiske effekter på pattedyr, fugl, bier og mikroorganismer i jord som følge av klorantraniliprol eksponering med foreslått dosering.

om bier og birøkt